97 Responses to “July 26th, 2014 – Darshan” Comments RSS Feed

  1. Shoba Sudharsan July 27, 2014 at 7:38 pm #

    Vasudeva sutham devam kamsasanura marthanam devaki paramanandam krishnam vande jagathgurum.